Signa un VOT l’11 de gener a Catalunya Nord

Dissabte 11 de gener de 2014
a Perpinyà, al peu del Castellet de les 10 a les 17h
a Prada Plaça de la República de les 9 a les 12h

Cartell-Signa-800CATALUNYA VOL VOTAR i el govern espanyol li vol prohibir.

Una vegada més per a evidenciar la voluntat democràtica i pacífica del poble de Catalunya de decidir lliurament el seu futur, per a trencar el cercle viciós al qual el govern espanyol vol tancar el poble de Catalunya, l’Assemblea Nacional Catalana organitza una campanya massiva: SIGNA UN VOT

Passat el període experimental, el cap de setmana 11 i 12 de gener entrarem en fase de recollida massiva. A tot Catalunya, milers de persones recolliran les signatures dels ciutadans.

D’aquesta manera, el poble de Catalunya posa en mans de l’ANC el seu vot anticipat, acollint-se al “dret de petició” que té tot ciutadà. D’aquest dret individual, en fa un crit col.lectiu i massiu per afirmar i signar dues coses:

 1. Els catalans volen votar ara.
 2. Si Espanya no deixa votar se demana als elegits una declaració unilateral d’independència.

Els Catalans del Nord, com tots els ciutadans de fora de la Catalunya autonòmica també hi podem participar!

Si els vots dels ciutadans de la Comunitat autònoma de Catalunya seran considerats com vots anticipats, els altres vots seran considerats com un suport a la voluntat democràtica del poble de Catalunya.

Com ho  vem fer el dia de la VIA CATALANA i com ho hem fet sempre

L’ Assemblea Nacional Catalana invita els catalans del nord a participar  a aquesta oparació per marcar que els catalans del nord sem solidaris d’una Catalunya que vol ser lliura i per marcar també la nostra catalanitat activa.

El procés d’independència de Catalunya  ens ajuda a desvetllar i a afirmar la nostra voluntat d’existir com a catalans.

Aquest cap de setmana tindreu la possibilitat de firmar a Perpinyà i a Prada.

Més tard, durant les properes setmanes ho podreu fer a altres indrets de Catalunya Nord.

Recordeu que per a fer-ho necessiteu el vostre carnet d’identitat.

Totes les dades personals seran guardades i protegides per l’ ANC en virtud de les lleis sobre la privacitat serviran per donar força jurídica i en cap moment seran donades a les institucions.

Que Catalunya pugui decidir el seu futur depén també de la nostra voluntat.

 • PERPINYÀ: l’11 de gener de les 10 a les 17h al Castellet
 • PRADA: l’11 de gener de les 9 a les 12 al mercat Plaça de la República.

Tots els detalls d’aquesta operació en forma de preguntes i respostes:

 • Què és el dret de petició?
  És un dret fonamental reconegut per la Constitució espanyola (art. 29) i l’Estatut d’autonomia de Catalunya (art. 29.5è) i  és regulat per la Llei Orgànica 4/2001. D’acord amb el Reglament del Parlament de Catalunya es pot exercir aquest dret davant el Parlament (art.60)
 • Per a què serveix?
  Permet que qualsevol persona natural o jurídica, prescindint de la seva nacionalitat, individualment o col·lectivament, es pot adreçar davant qualsevol institució pública, administració o autoritat, per fer peticions sobre qualsevol assumpte o matèria que puguin afectar exclusivament el peticionari o siguin d’interès col·lectiu o general.
  Permet, per tant, exercir el dret a la lliure determinació, que és un dret fonamental i universal que tenen tots els pobles d’acord amb la Carta de les Nacions Unides de 1945 (Arts. 1r i 55è) i els Pactes Internacionals de Drets Civils i Polítics, i de Drets Econòmics, Socials i Culturals (Art. 1r), aprovats per l’Assemblea de les Nacions Unides el 16-12-1966 i vigents a Espanya des de 1977.
 • Com s’exerceix?
  El dret de petició s’exerceix mitjançant un escrit o qualsevol altre mitjà, fins i tot de caràcter electrònic, que permeti acreditar-ne l’autenticitat, on ha de constar la identitat del sol·licitant, la seva nacionalitat, si és estranger, allò que es demana, el destinatari de la petició i un lloc o mitjà per rebre les notificacions. La petició ha d’anar signada i els peticionaris poden exigir la confidencialitat de les seves dades. Poden signar-la els ciutadans majors de 16 anys i també els estrangers.
 • Em pot perjudicar?
  L’exercici del dret de petició no pot derivar en cap perjudici per al peticionari ja que els mecanismes democràtics permetent que tot es pugui demanar, analitzar i debatre en llibertat.
 • Per què exerceixo el dret de petició?
  Per demanar al Parlament de Catalunya que dugui a terme totes les iniciatives polítiques perquè es pugui celebrar, no més tard del 31 de maig de 2014, una consulta democràticament i políticament vinculant en la qual es pregunti as ciutadans de Catalunya si volen o no que Catalunya esdevingui un estat independent. En cas que això no sigui possible perquè l’Estat espanyol no permeti, impedeixi, o dilati la celebració d’una consulta democràtica o unes eleccions plebiscitàries, o no en reconegui els resultats, es demana que aquesta PETICIÓ sigui entesa com una manifestació lliure d’una voluntat favorable (“VOT”) perquè els representants electes del poble de Catalunya DECLARIN LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA, d’acord amb el dret internacional, com a molt tard l’11 de setembre de 2014
 • No és il·legal la declaració d’independència?
  A petició de l’Assemblea General de les Nacions Unides, el Tribunal Internacional de Justícia de la Haia va concloure que una declaració unilateral d’independència no vulnera cap norma aplicable del dret internacional (Opinió consultiva de 26 de juliol de 2010).
  Per tant, una de les possibilitats de l’exercici del dret a la lliure determinació dels pobles és mitjançant la declaració unilateral d’independència per part dels representants electes del poble que es vol autodeterminar.
 • Com es tramita el dret de petició?
  Serà el Parlament de Catalunya mitjançant la Comissió de Peticions el que haurà de donar tràmit a les peticions que es presentin i de notificar la resposta en el termini de tres mesos des de la seva presentació.
 • Quin és el paper de l’ANC?
  L’ANC es presenta com a dipositària de les butlletes que els ciutadans signin en exercici del seu dret de petició per tal de presentar-les conjuntament al Parlament de Catalunya i/o als organismes, institucions i/o tribunals internacionals, i/o als representants electes del poble de Catalunya.
  La recollida es farà per tot Catalunya durant els propers mesos per tal d’aconseguir el major nombre possible de butlletes. Els responsables de l’ANC faran les comprovacions de les dades personals i s’encarregaran d’incorporar-les a un fitxer que restarà sota la protecció de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, per tal de poder exercir, si fos el cas, els drets de rectificació o cancel·lació.
  Una vegada signada la butlleta se’n lliurarà un comprovant i l’original es dipositarà en una urna a fi i efecte que quedi sotmesa a la privacitat esmentada.
MES PREGUNTES I RESPOSTES
 

Aquí trobareu l’apartat de preguntes i respostes que ens estan fent des que el dia 22 de maig es va presentar als mitjans la campanya Eines per a l’Estat i, més específicament, Signa un vot per la independència. Conforme vagin arribant noves preguntes que siguin d’interès general ampliarem la secció amb les respostes.

Si no trobeu aquí les respostes que busqueu podeu enviar un correu a info.signa@assemblea.cat

 • Quan puc votar?
  A partir de l’1 i 2 de juny del 2013 l’ANC encetarà la campanya de recollida de drets de petició a les zones del Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, Girona, la Selva i l’Empordà mitjançant les seves assemblees territorials. Des de mitjan octubre ja es pot exercir aquest dret arreu de Catalunya.
 • Com sabré on hi ha una mesa disponible on anar a votar?
  A través de l’adreça http://signa.assemblea.cat Les assemblees territorials també fan servir les seves eines habituals de comunicació per fer públic quan obren el període per exercir el dret de petició i on estaran instal·lades les meses. La informació també es farà circular mitjançant la pàgina de Facebook de Signa un vot  i el seu compte de twiter @Signaunvot
 • Com es vota?
  Aquest és un procés que s’ha de fer, des d’un punt de vista, legal, amb cura extrema. Per tant, totes les persones que vulguin exercir el seu dret de petició només ho poden fer als punts habilitats a tal efecte. Les persones que vulguin votar hauran de presentar el seu carent d’identitat o passaport; signar amb bolígraf i tot seguit introduiran davant un apoderat o interventor de l’ANC la seva butlleta en una urna. El votant es quedarà amb un resguard que acreditarà que ja ha votat. Posteriorment s’aixecarà acta de les peticions recollides, es presentaran davant de notari i es dipositaran en un punt que, de moment, no es fa públic. Un sistema informàtic vetllarà perquè no hi hagi duplicitat en els vots i perquè totes les dades que constin siguin correctes. Aquest fitxer és estrictament confidencial i està protegit per la Llei de Protecció de Dades (LOPD).
 • Puc votar per internet?
  No es pot votar per internet, ni enviar el vot per correu electrònic, ni delegar en una altra persona perquè entregui físicament el teu vot en els punts de recollida atès que cal l’acreditació personal mitjançant DNI o passaport. L’ANC no ha trobat un mecanisme legalment vàlid que permeti fer servir el vot per correu electrònic. Tampoc és vàlid el vot per correu postal.
 • Em puc descarregar la butlleta de la web?
  A la web només hi pots trobar traduccions de la butlleta que no són vàlides per votar sino per aquelles persones que no entenen el català i volen saber que hi diu a la butlleta que signen.
 • Qui té dret a votar?
  Tots els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys i també els estrangers empadronats a Catalunya. Els estrangers no empadronats a Catalunya també poden fer-ho, el seu ´vot´es considera de suport a la campanya.
 • Puc votar amb el NIE? Sí, o amb la targeta de residència si ets resident. Els estrangers no residents poden votar amb el passaport i els ciutadans de la Unió Europea amb el Document d’Identificació.
 • Puc portar una fotocòpia?
  Només s’accepten documents originals.
 • Si el meu carnet d’identitat o passaport ha caducat, puc votar?
  Sí.
 • Quin codi postal haig de posar a la butlleta?
  El del teu municipi de residència.
 • Puc signar amb el canet de conduir o amb algun altre document identificatiu?
  No, només amb carnet d’identitat, NIE, passaport o document identificatiu de la UE. En la recollida de butlletes hem de verificar l’identitat i també la residència (no es dispossa d’un cens electoral), per tant necessitem un document on hi figuri l’adreça. Tampoc podem acceptar altres documents per evitar duplicitats de peticions.
 • Cal omplir totes les dades de la instància (butlleta)?
  Les dades imprescindibles són nom, cognoms, document identificatiu i codi postal. Els estrangers han d’afegir el país d’origen i els menors d’edat la data de naixament.
 • Puc omplir una instància amb un text diferent? 
  No si vols que es comptabilitzi en aquesta recollida de dret de petició. En fer-se una petició col·lectiva cal que totes les instàncies duguin el mateix redactat. D’aquesta manera tindrem més força ja que tots estarem reclamant el mateix.
 • Puc esmenar la instància?
  No si vols que es comptabilitzi en aquesta recollida de dret de petició. En fer-se una petició col·lectiva cal que totes les instàncies duguin el mateix redactat. D’aquesta manera tindrem més força ja que tots estarem reclamant el mateix.
 • Puc signar i entregar la instància a qualsevol persona?
  No. Només els apoderats estan legitimats per a recollir les instàncies. D’aquesta manera es dota de legitimitat al procés i es garanteix la cadena de custòdia de les instàncies.
 • Tinc doble nacionalitat. En quina condició signo?
  Si la doble nacionalitat és amb l’espanyola es signa amb l’espanyola i la residència és la determinada pel DNI o amb el certificat corresponent d’empadronament. Si la doble nacionalitat és amb altres és indiferent.
 • La residència que consta al meu carent d’identitat és diferent del lloc on visc, però dins de Catalunya. Quin codi postal indico?
  Mentre la teva residència sigui a Catalunya és indiferent, ja que el que compta és el cens global de votants. En una consulta es vota amb circumscripció única.
 • La residència que consta al meu carnet d’indentitat és fora de Catalunya, tot i que resideixo aquí i hi tinc dret de vot. Quin codi postal indico?
  Hauràs de mostrar el teu DNI i acreditar la teva residència a Catalunya mitjançant un certificat d’empadronament.
 • No vull mostrar el carnet d’identitat ni donar-ne el número.
  Cal respectar el procediment establert. De moment el DNI és un document vàlid. Si no es mostra l’original del carnet d’identitat no es pot exercir el dret de petició.
 • Per què cal que posi el número del carnet d’identitat i codi postal?
  El dret de petició és com la presentació d’una instància davant una administració pública. Es necessari demanar una sèrie de dades. En la instància es garanteix la confidencialitat de les dades i que només seran utilitzades per a la seva presentació al Parlament o bé a altres instàncies internacionals.
 • Cal posar l’adreça?
  No, ja que el dret de petició s’exercita amb caràcter col·lectiu.
 • Si signo em tindran identificat en una llista?
  Ara mateix ja es porten recollides moltes signatures, per tant, no cal patir per un llistat de gent controlada, ja que en som molts els que hem signat. En qualsevol cas, l’ANC és la dipositària de les signatures i es compromet a no usar les dades per cap altra finalitat que no sigui presentar-les al Parlament o a instàncies internacionals.
 • On anirà a parar la meva instància?
  L’ANC se’n responsabilitza i se’n fa dipositària. Els documents es guardaran en un lloc segur fins al dia que calgui dur-los al Parlament.
 • Si signo em podran retirar la pensió?
  No. Vostè pot exercir el seu dret de petició lliurement.
 • Si signo em faran més inspeccions d’hisenda?
  No. No pas més de les que ja fan ara.
 • L’euro per a què serveix? És un donatiu?
  Per a pagar les paperetes i finançar la campanya. És un donatiu.
 • És obligatori donar l’euro?
  No, és voluntari, però ajuda al finançament de la campanya.
 • Puc signar en altres llengües?
  Només en català, castellà i aranès (occità), atès que aquestes són les llengües oficials. La instància, però, estarà disponible en altres idiomes a títol informatiu.
Anuncis

8 comments on “Signa un VOT l’11 de gener a Catalunya Nord

 1. Els qui van concebre tot això van fer molta feina i s’ha d d’admirar que hagin pensat en tot i ho hagin fet amb tant detaillisme, encara que es pugui pensar en la necessitat d’una declaració d’independència unilateral que faci sobrers tant de treball, tantes puntualitzacions i matisos…. per a una tasca que no sé si a l’estranger en valoraran la dimensió ja que no són votacions oficials…De totes maneres a nosaltres a la catalunya del Nord ens permet sortir al carrer en pro de la indepndència i com que les oportunitats són rars s’ha d’agrair
  D. Grau

  • Entenc els teus dubtes però quan escriues ‘per a una tasca que no sé si a l’estranger en valoraran la dimensió ja que no són votacions oficials…’
   s’ha de saber que sempre (o quasi 85% dels casos) s’ha passat (inclos recentment) així : Declaracio unilateral o via Alegal (no prevista el la legalitat viguent) per aconseguir la indep. Malauradament avegades amb vies violents que no són ni ara i ni aquí les nostres.

 2. S.V.P i gràcies per endavant per
  (em semblaria més que bé i més que lògic)
  posar el NOM SENCER (tampoc fa 4 km !) sobretot als titols o al titol :
  que és ‘SIGNA un VOT per la Independència’ i no ‘SIGNA un VOT’ (?) com a mínim al(s) titol(s).
  No amagem RES, des de sempre, si més no uns mals interpretants ho podrien creua o argumentar !

  A vegades petites coses tenen grans conseqüències. L’incomprensió o la boira (per els carreteres) en són exemples
  Gràcies

 3. (Faltes i error meu = bis modificat)

  S.V.P i gràcies per endavant per
  (em semblaria més que bé i més que lògic)
  posar el NOM SENCER (tampoc fa 4 km !) sobretot als titols o al titol :
  que és ‘SIGNA un VOT per la Independència’ i no ‘SIGNA un VOT’ (?) com a mínim al(s) titol(s).

  No amagem RES, des de sempre, si més no uns mals interpretants ho podrien creure o argumentar !

  – A vegades petites coses tenen grans conseqüències. L’incomprensió o la boira (per els carreteres) en són exemples –
  Gràcies

 4. ? no és acceptat/modificat/completat ?
  ‘Signa un vot’ = realment ‘signa un vot per la Independència ‘
  que ja és una manera curta de dir, encara millor i + clar’ ‘Signa un vot per la Independència de Catalunya

  SI US PLAU

  gràcies per endavant
  Teo’

 5. Pel que he pogut saber, a Prada de Conflent s’ha pogut arreplegar 120 signatures en la primera convocatòria de “Signa un Vot”. Aixo respresenta aprox un 1,8 % de la població si es considera que Prada té 6300 habitants. Es poc ? Es molt ? La meva opinió és que és prou significatiu aquesta primera “prova pilot” i que si es repeteixen més campanyes de recollides de signatures aquest % podria arribar rápidament i sense gaires dificultats al 10% de la població.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s